Cần chuyển nhượng lại một vài căn ngoại giao tầng đẹp căn đẹp dự